یکی بود، یکی نبود

یکی بود، یکی نبود
غیر از خدای مهربون؛
هیچ کس نبوده و نیست …